ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ«ΒΗΜΑΤΙΖΩ» ΣΕ ΕΞΙ(6) ΤΜΗΜΑΤΑ

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       Κιλκίς   14-05-2018

Αριθ. Πρωτ.: 182

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ«ΒΗΜΑΤΙΖΩ»

ΣΕ ΕΞΙ(6) ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια και  εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒΗΜΑΤΙΖΩ» σε έξι (6) τμήματα, στο πλαίσιο του έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΒηματίΖΩ» » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5268/30-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5008062.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το αντικείμενο διαιρείται σε 6 τμήματα (με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών CPV, όπου υπάρχουν):

Τμήμα Ι - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV

ΕΙΔΟΣ

32000000-3

Τηλεόραση  SMART TV

39717200-3

Κλιματιστικό 9000 btu

39717200-3

Κλιματιστικό 24000 btu

39711362-4

Φούρνος μικροκυμάτων

39700000-9, 39711130-9

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης

39700000-9, 39711123-7

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης

39711360-0

Ηλεκτρική κουζίνα

39713200-5

Πλυντήριο ρούχων

39713100-4

Πλυντήριο πιάτων  60 cm

39711110-3

Ψυγειοκαταψύκτης ΙΝΟΧ

Τμήμα ΙΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30213300-8,  30213000-5

Hλεκτρονικός Υπολογιστής all in one

31154000-0

UPS Υπολογιστή

30232130-4, 30232150-0

Εκτυπωτής-Πολυμηχάνημα

30231320-6

Tablet

Τμήμα ΙΙΙ - ΕΠΙΠΛΑ

39151000-5

Έπιπλο για τηλεόραση

39121200-8

Τραπέζι ξύλινο

39113000-7

Καρεκλοπολυθρόνες

39112000-0

Καρέκλες

39142000-9

Σαλονάκι βεράντας 6 ατόμων, πλαστικό

39142000-9

Σαλονάκι εξωτερικού χώρου και 21 καθίσματα με μαξιλάρια με φερμουάρ πλενόμενα

ΤΜΗΜΑ IV - ΠΛΥΣΤΙΚΟ

42924730-5

Πλυστικό υψηλής πίεσης

TMHMA V - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

37800000

Φούρνος κεραμικής με πάγκο 85lt

37800000

Φούρνος κεραμικής με πάγκο 230lt

ΤΜΗΜΑ VI - ΤΕΝΤΕΣ

39522120-4

Τέντα με διπλό μηχανισμό λειτουργίας ( ηλεκτροκίνηση + χειροκίνηση)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

  • Ο συνοπτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις   23/05/2018, ημέρα   Τετάρτη με  ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 15.00 μ.μ. στα γραφεία της  Α.Α (Γιαλαμίδη 3 στο Κιλκίς, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 38.830,65 ΦΠΑ : 9.319,35).
  • Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.

  •      Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα                    

                έγγραφα στην ιστοσελίδα  της Α.Α:  www.vimatizo.gr

              

 

                                                               Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

 

                                                               Ευθυμία ΚαράμπαγληΟι χορηγοί μας

Επικοινωνία

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «βηματίΖΩ»
  • Γιαλαμίδη 3, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
  • Τ. 23410 76549
  • F. 23410 752557
  • E. info@vimatizo.gr

Υποστηρίξτε μας

support-us

Κάντε μια δωρεά

Newsletter

Βρείτε μας ακόμη

Vimatizo
Login-iconLogin
active³ 5.2 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης